Dynamická penetrační zkouška (DP)

 
 

dynamická penetrační zkouška

 

Zkouška je prováděna dle standardu ČSN EN ISO 22476-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška.

Penetrační zkouška, jako součást geologického průzkumu pro stavby, umožňuje stanovit:

  • rozhraní jednotlivých geologických vrstev, a to až do hloubky 10 m (za optimálních geologických podmínek až 20 m);
  • pevnostní a deformační vlastnosti zemin;
  • hloubku velmi ulehlých vrstev podloží (např. ke stanovení hloubky paty piloty);
  • nalezení kritických poloh s oslabenou únosností;
  • vhodnost prostředí pro použití zaráženého pažení (štětovnice,…);
  • polohy postižené sufozí (v místech s intenzivním prouděním podzemní vody v blízkosti řek, netěsných kanalizačních stok, nebo vodovodních řadů);
  • míru konsolidace a ulehlosti navážek, atd.

Penetrační zkoušku s úspěchem využíváme při kontrole základových spár v případě, že byl zjištěn rozpor s výsledky předchozího geologického průzkumu, nebo v případě, že průzkum před stavbou nebyl proveden. Zkouška nepoškodí základovou půdu a je možné ji provádět i pod hladinou podzemní vody.

Penetrační zkouškou je možné efektivně provádět kontrolu hutnění zemního tělesa, případě zásypů. Na rozdíl od standardních zatěžovacích zkoušek, u kterých je hloubkový dosah omezen pouze na decimetry pod povrchem zemního tělesa, je možné penetrační zkouškou postihnout celé zemní těleso včetně podloží.

Dynamická penetrace je nepřímou metodou, kterou je vždy nutné doplnit dalšími poznatky z geologického průzkumu nebo stavební dokumentace. Vyhodnocení dat provádí zkušený interpretátor s mnohaletou praxí.

Potřebuji služby geologa