Jak inženýrská geologie a geotechnika přesně pracuje?

 

Z čeho vycházíme

Provádíme terénní práce a zkoušky, laboratorní testy a rozbory. Při přípravných pracích využíváme archivní materiál, mapy, posudky a další dokumentaci.

Vrty jako zdroje informací

Přímým zdrojem informací průzkumu jsou jádrové vrty. Z vrtů odebíráme vzorky zemin a hornin pro laboratorní zpracování. Vrty případně slouží i pro zavedení speciálních sond a zařízení k účelovým měřením.

 

Další metody

Pro doplnění prostorového obrazu provádíme penetrační zkoušku. V případě, že je Váš stavební záměr plošně rozsáhlý, efektivně využíváme seismických nebo geoelektrických metod geofyzikálního měření.

Jak vypadají výstupy

Výsledky provedených prací zpracováváme do závěrečné zprávy, která obsahuje mj. digitálně zpracované geologické řezy staveniště, tabulky s geomechanickými parametry jednotlivých vrstev podloží, situace, mapy a protokoly o provedených zkouškách a posouzení podloží stavby z hlediska zakládání.

 

Potřebuji služby geologa