Měření radonu na stavebním pozemku

 

Měření radonu na stavebním pozemku spočívá v odběru půdního vzduchu z hloubky založení stavby (zpravidla 0,8 m). Vzorky jsou odebírány pomocí zarážených sond (minimálně 15 sond). Koncentrace izotopu Rn222 je stanovena na speciálním přístroji. Zohledněna je plynopropustnost prostředí, případně další geologické aspekty, zjištěné dokumentací geologické sondy nebo výkopu.

Přesnost přístroje RM - 2, který používáme pro měření objemové aktivity radonu, je pravidelně ověřována v autorizovaném metrologickém středisku Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné u Příbrami.

Platnost našeho oprávnění k provádění měření si můžete ověřit na registru Státního ústavu pro jadernou bezpečnost http://www.sujb.cz/.

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká z uranu, jehož množství v zemské kůře je z pohledu historie lidstva neměnné, vyskytoval se v zemské atmosféře a také v lidských obydlích vždy a vždy se v nich vyskytovat bude. Je však třeba zabránit případům, aby se v nich hromadil v koncentracích, které mohou s vysokou pravděpodobností ohrožovat zdraví jejich obyvatel. K tomu může přispět nesprávně navržená nebo nedostatečná ochrana staveb, šetření energií, které má za následek nedostatečné větrání, utěsňování oken a stavebních konstrukcí, ale také zvyšující se doba pobytu uvnitř budov. Za kvalitu ovzduší ve stavbách jsou odpovědní jejich vlastníci a uživatelé, přímo souvisí s jejich chováním a zájmem o vlastní zdraví.

Stavbu je třeba proti radonu chránit hned na počátku výstavby, jen tak je možné dosáhnout toho, aby vnitřní ovzduší hotové stavby splňovalo požadavky na zdravé bydlení.

SÚJB. Doporučení, Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením. Praha: SÚJB, březen 2013.

Více...
Potřebuji služby geologa