Měření radonu v provozovně

 

Měření radonu na pracovištích, v ubytovacích zařízeních, ale i školských a zdravotnických provozech v souladu s platnými předpisy a doporučeními vydanými Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Měření radonu na pracovištích, v ubytovacích zařízeních, ale i školských a zdravotnických provozech v souladu s platnými předpisy a doporučeními vydanými Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Při provádění těchto měření je kladen důraz na nastavení správných expozičních podmínek odpovídajících běžnému užívání hodnocených prostor. Během kontinuálního měření objemové aktivity radonu jsou v pobytových prostorách také sledovány hodnoty relativní vlhkosti, tlaku a vnitřní teploty. Ta je v závěru porovnána s teplotou venkovní, souběžně zaznamenávanou venkovním čidlem.

V letních měsících, kdy je transport radonu do staveb snížený vlivem nízkého teplotního rozdílu, je tato skutečnost zohledněna omezeným větráním nebo umělým zvýšením vnitřní teploty, jak odpovídá nastaveným konzervativním podmínkám. Doba provádění měření je minimálně jeden týden tak, aby byl spolehlivě zachycen celý pracovní cyklus.

Hodnocení správnosti expozičních podmínek provádí náš pracovník přímo v objektu po dokončení měření, kdy odečte data z jednotlivých měřidel a převede je do PC. Po kontrole hodnot rozhodne o korektnosti měření, případně po úpravě podmínek doplní měření o další cyklus.

Cílem celého procesu je posouzení možného vystavení osob přírodnímu záření z podloží staveb a ze staveb samotných. Kvalitní měření umožňuje stanovit hospodárný návrh případných protiradonových opatření při nepodcenění zdravotního ohrožení osob.

(poslední aktualizace stránky 11. 7. 2012)

Více...
Potřebuji služby geologa