Inženýrská geologie a geotechnika

 

 

Přesná řešení do začátků každé stavby a benefity k tomu

 

Zlevnění a časové urychlení stavby

Výsledky odborného geologického a geotechnického průzkumu mohou příznivě ovlivnit rozpočet i časový harmonogram Vaší stavby. Konkrétně to může znamenat nař., že bezpečná základová konstrukce, šitá na míru, nahradí tuny betonu bezúčelně litého pod stavbu.

Odborně podložené vědomí o bezpečnosti stavby

Problémy se základovými poměry se mohou začít projevovat až po letech a stejně tak vás mohou překvapit nedořešené otázky spodní vody. S přesným geologickým a geotechnickým průzkumem však můžete případným komplikacím předejít nebo je vyřešit hned v začátku stavby přesně tak, jak vyžadují a bez zdlouhavé metody pokus-omyl.

Potřebuji služby geologa
 
 

Jak inženýrská geologie a geotechnika přesně pracuje?

Z čeho vycházíme

Provádíme terénní práce a zkoušky, laboratorní testy a rozbory. Při přípravných pracích využíváme archivní materiál, mapy, posudky a další dokumentaci.

Vrty jako zdroje informací

Přímým zdrojem informací průzkumu jsou jádrové vrty. Z vrtů odebíráme vzorky zemin a hornin pro laboratorní zpracování. Vrty případně slouží i pro zavedení speciálních sond a zařízení k účelovým měřením.

 

Další metody

Pro doplnění prostorového obrazu provádíme penetrační zkoušku. V případě, že je Váš stavební záměr plošně rozsáhlý, efektivně využíváme seismických nebo geoelektrických metod geofyzikálního měření.

Jak vypadají výstupy

Výsledky provedených prací zpracováváme do závěrečné zprávy, která obsahuje mj. digitálně zpracované geologické řezy staveniště, tabulky s geomechanickými parametry jednotlivých vrstev podloží, situace, mapy a protokoly o provedených zkouškách a posouzení podloží stavby z hlediska zakládání.

 

Potřebuji služby geologa
 
 
 

Vznik oboru

 

Inženýrská geologie vznikla v bývalém Československu již v polovině minulého století. Vznik zapřičinily katastrofální sesuvy půdy v Handlové a na Vsetínsku.

Posouzení stability svahů a případná sanační opatření jsou i dnes běžnou součástí inženýrskogeologických prací.

 

Potřebuji služby geologa