Měření v domě

 

OUTDOOR

Měření radonu v domě provádíme u dokončených staveb, pro které byl předchozím měřením stanoven střední nebo vysoký radonový index. Je to kontrolní měření, při kterém ověřujeme kvalitu uložení izolací a účinnost případných dalších protiradonových opatření. Minimální doba měření je 7 dní. Po tuto dobu jsou ve vašem domě umístěny elektretové dozimetry, na kterých se integrálně načítají koncentrace radonu ve vnitřním vzduchu jednotlivých obytných místností. Během expozice doporučujeme snížit větrání na minimum, aby zjištěné hodnoty byly dostatečně vypovídající. Měření vám pomůže odhalit případné nedostatky vašeho domu, které nejsou zřejmé na první pohled. Negativní výsledky mohou být podnětem pro jednání s dodavatelem stavby, k provedení oprav a dodělávek.

Pokud připravujete rekonstrukci domu, při které budete zasahovat do podlahových konstrukcí v přímém kontaktu s podložím, poslouží vám měření indoor jako podklad k návrhu skladby a konstrukce nové podlahy. Takové stavební úpravy vašeho domu pak budou přínosné pro zdraví vaše a vaší rodiny.

Monitor radonu

Monitor radonu je diagnostický přístroj, který používáme pro kontinuální měření. Radonový monitor, umístěný v obytné místnosti, měří a do své paměti načítá hodnoty objemové aktivity radonu, teploty, relativní vlhkosti a tlaku v nastavitelných časových intervalech. Měření pak obsahuje desítky až stovky dat, zpracovávaných na externím počítači, kde provádíme statistická zhodnocení a grafické sestavy. Na výstupech jsou pak názorně zobrazeny změny objemové aktivity radonu, v závislosti na režimu užívání stavby. Získané informace slouží k podrobnější analýze přísunu radonu do objektu, vlivu větrání na obsah radonu v budově, případně ke stanovení průměrných hodnot v době pobytu osob.

Měření monitorem radonu je nutné v budovách s režimovým provozem (např. školy, kanceláře,…), které jsou během dne či týdne využívány nerovnoměrně. Užitečné je ale i v rodinných domech, kde doplňuje výsledky elektretových dozimetrů.

Monitor objemové aktivity radonu je založen na difúzi radonu do komory, kde v elektrostatickém poli jsou nabité produkty přeměny radonu sbírány na polovodičový Si detektor. Jinými slovy: objemová aktivita radonu se určuje měřením alfa aktivity dceřiných produktů přeměny radonu 218Po (RaA), sebraných z detekční komory na povrch polovodičového detektoru elektrickým polem vysoké intenzity.

Radon ve stavbách způsobuje největší část průměrného ozáření obyvatel ze všech přírodních i umělých zdrojů ionizujícího záření. Epidemiologickými studiemi bylo prokázáno, že se vzrůstající koncentrací radonu a produktů jeho přeměny a úměrně k délce expozice radonu se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic. To platí i pro pobyt osob ve stavbách a v prostorách se zvýšenou koncentrací radonu a produktů jeho přeměny. Proto je přírodní ozáření ve stavbách v České republice regulováno a i v novém návrhu evropské direktivy je tomuto problému věnována náležitá pozornost. Na základě dlouholetých zkušeností byl vytvořen systém dostupných měření a následných opatření, jak je možné ozáření z radonu v domech účinně ovlivňovat.

SÚJB. Doporučení, Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi. Praha: SÚJB, duben 2012.

Více...
Potřebuji služby geologa