Novinky

 

2021

Aktuální novinky na našem Facebooku můžete sledovat zde. Stránky pro Vás udržuje stále svěží naše manažerka sociálních sítí.

 

 

listopad 2018

Připravujeme nový zdroj vody pro obec Svídnice. Artézský vrt má hloubku 100 m a orientační vydatnost 10 l/s.  

 

listopad 2018

Připravuje se obnova cesty na Luční boudu v Krkonoších a byli jsme u toho!

 

říjen 2018

Když můžeme, rádi pomůžeme a to i díky Vám! Podpořili jsme Dětské oddělení v Orlickoústecké nemocnici koupí monitoru dechu.

 

září 2017

Rádi jsme podpořili Domácí hospic Setkání, o.p.s. z Rychnova nad Kněžnou při konání 1. benefičního běhu pro hospic. Účast byla dobrá a počasí skvělé.

 

Konference Podzemní vody ve Vodárenské praxi 2017

duben 2017

Na přelomu března a dubna jsme měli možnost prezentovat svojí práci na konferenci PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2017 /Jablonné nad Orlicí/.

 

březen 2017

Složité průzkumy jsou pro nás výzvou. Přesto, když zavolal zákázník, že by potřeboval provést v zimě inženýrskogeologický průzkum pro založení nové čistírny odpadních vod na Luční boudě, zdálo se mi to značně neschůdné. Přesto jsme to zkusili a vypravili se rolbou do země sněhu a ledu. Průzkum se povedl a proječní kancelář dostala podklady, které pořebovala pro návrh stavby.

 

leden 2017

Do spektra terénních geotechnických prací zařazujeme nově metodu měření skleroskopické pevnosti hornin Schmidtovým kladivkem typu N s přepočtem na tlakovou pevnost horniny.

191 190 189
 

prosinec 2016

PF 2017

186
 

prosinec 2016

ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum je nová technická norma, která zavádí podmínky provádění moderního inženýrskogeologického (geotechnického průzkum). Těšíme se, že tato norma se stane standardem a oporou pro kvalitní práci inženýrských geologů.

 

prosinec 2016

stanování má většina z nás spojené s teplým létem. Termínové požadavky našich zákazníků a citlivost přístrojů nás přiměla k „zimnímu stanování“. Na fotografii vidíte vsakovací zkoušku s automatickým propustoměrem na lokalitě Skalice u České Lípy. Venkovní teplota je -5°C a uvnitř stanu příjemných 20°C.

185 184
 

listopad 2016

Od podzimu letošního roku přibyly do rodiny firemních měřidel dva hydrologgery pro automatické sledování hladiny a teploty podzemní vody v průzkumných vrtech, piezometrech a studnách. Data z těchto telemetrických stanic jsou přenášena pomocí GSM modulu přímo do kanceláře. Automatickým měřením je tak možné získat více dat a sledování hladiny je přesnější a časově méně náročné.

183 182 181
 

listopad 2016

naše činnost podléhá kontrolám ze všech stran, však to znáte. Ale nejpřísněji na nás pohlíží…

180 179
 

duben 2016

Slavíme 15 let od založení geologické kanceláře. Za tu dobu jsme se rozrostli ze dvou podnikajících geologů na společnost zaměstnávající sedm lidí - odborníků. Výročí jsme oslavili v nově rozšířených kancelářských prostorách.

177 175 174 173 172 171 170
 

listopad 2015

Naše profese nás přivedla do Institutu klinické medicíny v Praze tedy do IKEMu, kde se plánuje výstavba nových pavilonů. Zákazník objednal geologický průzkum pro stavbu, tedy vrty, polní zkoušky, laboratorní zkoušky, geofyzikální měření ...běžná rutina pro to, aby se stavba dala bezpečně postavit. Na tom není nic zvláštního, co by stálo za publikaci. Ale v tomto případě tomu tak nebylo. Již na začátku prací nám bylo divné, proč mají před nemocnicí krmelec pro srnky. No nebyli to srnky, ale pořádné stádo muflonů. Posuďte sami, jak jim to sluší.

168 167 166 165 164
 

září 2015

Poslední srpnovou sobotu se v našem regionu uskutečnil jeden ze sedmi závodů na kolečkových lyžích série Silvini Skiroll Classics. Konkrétně se jednalo o desetikilometrovou trať se startem na hraničním přechodu v Orlickém Záhoří (660 m n. m.), a s cílem na hřebeni Orlichých hor, kokrétně v sedle Šerlichu (984 m .n m.). Na start se postavilo přesně 71 závodníků, a všichni také projeli cílem. První místo v ženské kategorii obhájila Kateřina Smutná (31:46) před druhou Adélou Boudíkovou (34:22) a třetí Annou Sixtovou (36:58). V mužské kategorii vítězství obhájil Stanislav Řezáč (28:21) před Ondřejem Horynou (29:06) a třetím Adamem Fellnerem (29:09). Letošní ročník sponzorovaný naší firmou byl zpestřen nejen nádherným počasím, ale i pokořením traťového rekordu. Všem zúčastněným přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů, a těšíme se další spolupráci!

163 162 161 160 159
 

březen 2015

Geotechnické zkoušky provádíme na měřidlech, které jsou pravidelně kalibrována v akreditované kalibrační laboratoři. Poslední pravidelná kalibrace proběhla v lednu letošního roku.

154 153
 

květen 2014

Od května rozšiřujeme nabídku našich služeb o penetrační zkoušku s 50 kg sondou. Zkouška odpovídá evropskému standardu EN ISO 22476-2 Geotechnical investigation and testing, převzatého jako ČSN EN ISO 22476-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – terénní zkoušky – Část 2: Dynamická penetrační zkouška (vydané Českým normalizačním institutem v červnu 2005). Zkouška je mimo jiné vhodná do poloskalních hornin, ulehlých štěrků a svahových sutí, obtížně testovatelných jinými metodami. Technické zařízení pro zkoušku je mobilní a použitelné na obtížně přístupných místech jako jsou prudké svahy, břehy toků, uzavřené dvory a vnitřní prostory, které jsou nepřístupné pro těžkou vrtnou techniku.

152 151 150 149
 

říjen 2013

TNV 75 9011 se zabývá nakládáním se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu urbanizovaného území způsoby blízkými přírodě. Tím se podílí na naplňování vodohospodářské politiky ČR, jejímž smyslem je zajištění trvale udržitelného rozvoje. Norma řeší nakládání se srážkovými vodami zejména na pozemku stavby (decentrální způsob odvodnění). Uvedena jsou i centrální opatření, která jsou řazena za opatření decentrální (řetězení do série) tak, aby byl vytvořen funkční systém přírodě blízkého odvodnění. Norma obsahuje návod ke správné volbě příjemce srážkových vod a správnému technickému řešení. Zároveň řeší problematiku znečištění srážkových vod - dává do souvislosti typické druhy znečištění s typem plochy, která je odvodňována a zařízení či opatření, vhodné pro odstranění daného znečištění. Dále norma popisuje decentrální objekty používané k hospodaření se srážkovými vodami, uvádí výpočetní postupy pro jejich dimenzování a základní informace k jejich provozu. Přípustnost vsakování srážkových vod je ověřována hydrogeologickým průzkumem.

148
 

září 2013

Vsakovací zkoušky, prováděné v souvislosti s hospodařením se srážkovými vodami na stavebních pozemcích, jsou důležitou součástí geologického průzkumu pro stavby. Zkoušky aktuálně provádíme zařízením od firmy Soilmoisture - automatickým průtokoměrem s konstantním spádem, umožňujícím přesné stanovení koeficientu hydraulické vodivosti (koeficient filtrace). Sonda zavedená do vrtu měří propustnost jednotlivých geologických vrstev. Krok měření je od 10 cm vrstvy až po několikametrové profily. Data je možné zpracovávat ve třech různých režimech, odpovídajících suchým zeminám, zeminám v kapilárním režimu a zeminám saturovaným podzemní vodou. Přesná měření a profesionální zpracování dat jsou zárukou kvalitního podkladu pro návrh a realizaci vaší stavby.

147 146 145 144 143 142
 

duben 2013

K příložitosti oslav Den Země jsme přijali pozvání Domu děti v Rychnově nad Kněžnou, kde jsme měli možnost dětem ukázat některé posupy geologického průzkumu. Překvapil nás velký zájem dětí o naši profesi.

141 140 139 138 136 135 134 133 132 131
 

únor 2013

Sesuvy zemin aktivované probíhající stavbou jsou stále živým tématem. K sesutí zemin nemusí dojít pouze za extrémních klimatických podmínek, tj. při dlouho trvajících srážkách, přívalových deštích, nebo jarním tání. V naší praxi jsme se v poslední době setkali s případy, kdy zemní práce spojené s liniovou stavbou uvedly do pohybu svahy zdánlivě stabilní. Při podrobnějším průzkumu pak bylo zjištěno, že stavby byly projektovány v územích postižených fosilními dočasně uklidněnými sesuvy. Svahové pohyby tedy probíhaly na již predisponovaných smykových plochách a k jejich spuštění stačil malý stavební zásah, jako je výkop příkopu u komunikace, nebo zemní práce spojené s výstavbou kanalizace - jak je možné vidět na následujících fotografiích.

130 129 127 126 125 124
 

leden 2013

Pracovní rok jsme ukončili již tradičně u pramene Tiché Orlice. Řeky, která zavodňuje kraj, jenž nás živí a je nám blízký. Rok 2012 jsme neprožili lépe než ostatní roky, ale přesto dobře. S počtem 201 zakázek jsme si poradili tak říkajíc „bez ztráty kytičky“. Za prokázanou důvěru našim zákazníků děkujeme a těšíme se na spolupráci v nastávajícím roce.

123 122 121 120
 

listopad 2012

Koncem října se v Praze uskutečnil seminář k nově vydaným doporučením SÚJB pro měření radonu ve stavbách a na stavebních pozemcích. Byly zde představeny svými tvůrci (SÚJB, SURO,…), kteří se podrobněji vyjádřili k jejich obsahu. Účastníci semináře ocenili vznik těchto nových textů, které bude SÚJB na základě zkušeností s jejich aplikací dále zpřesňovat. Již v létě letošního roku jsme upravili naše postupy, aby byly v souladu s těmito metodikami. Nejvýraznější změnou prošlo doporučení pro měření radonu ve stavbách, kdy starší text z roku 1998 neodpovídal současným trendům ve stavebnictví. Již z povahy difuze radonu do stavby, kdy je její míra výrazně ovlivněna rozdílem teplot vzduchu uvnitř a vně budovy, byl stanoven minimální teplotní rozdíl během měření. Tato skutečnost zvyšuje nároky na vybavení, kdy je potřeba použít teploměry s kontinuálním záznamem vnitřní a venkovní teploty vzduchu. Stejně jako jiné nově doporučené postupy, které zajistí vyšší výpovědní hodnotu měření, jsme i kontinuální měření teploty uvedli do naší praxe.

119 118
 

červen 2012

Nové postupy pro měření radonu ve stavebních objektech stanoví závazná metodika vydaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v dubnu letošního roku. Metodika je jasně zaměřená na vztah ventilačních podmínek v měřené místnosti a vypovídacích schopností zjištěných hodnot aktivity radonu. V textu se nově objevují pojmy jako "uživatelské expoziční podmínky", "kontrolované expoziční podmínky" a "referenční expoziční podmínky". Jednotlivým termínům odpovídá různá délka měření a rozdílná náročnost na přístrojové vybavení organizace provádějící měření. Metodika nově zavádí posuzování přírodní radioaktivity pro oceňování nemovitostí. Dosud se měření provádělo zejména pro účely stavebního řízení. Přístrojové vybavení, které je požadováno novým přepisem, naše firma úspěšně používá již od loňského roku.

116
 

květen 2012

Smyčcový orchestr Orecchie Grandi při ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou připravuje koncertní turné po Itálii. V repertoáru mají těžké a krásné skladby L.Janáčka, J.S.Bacha a B. Brittna. Držíme palce a sponzorujeme!

115 114 113 112 111
 

březen 2012

Nová norma ČSN 75 9010 - vsakovací zařízení srážkových vod reaguje na současné právní předpisy. Zabývá se vsakováním srážkových povrchových vod jako jedním ze způsobů hospodaření se srážkovými vodami. Stanovuje hlavní zásady pro navrhování, výstavbu a následný provoz povrchových a podzemních vsakovacích zařízení. Norma popisuje rozsah a způsoby provádění geologického průzkumu pro vsakování srážkových povrchových vod. Stanovuje omezující podmínky pro vsakování srážkových povrchových vod, přináší základní přehled v současnosti používaných povrchových a podzemních vsakovacích zařízení. Nová norma uvádí postup a příklady výpočtů retenčních objemů vsakovacích zařízení, zabývá se mírou bezpečnosti proti přeplnění vsakovacích zařízení a přetékání srážkových vod na povrch. Do normy jsou přiloženy aktualizované tabulky návrhových úhrnů srážek v České republice.

108 107
 

únor 2012

Hloubka promrzání zemin. Dlouhotrvající mráz, jako třeba ten letošní, mění vlastnosti zemin. Tím může následně způsobovat sesuvy nebo poškození staveb, která jsou nejčastěji viditelná na silnicích, vodovodech ale i budovách. Jaká je vlastně hloubka promrzání zemin a na čem závisí? Ve stavebnictví se obecně považuje za minimální nezámrznou hloubku 80 až 160 cm pod povrchem. Stanice ČHMÚ v Doksanech u Litoměřic, která pravidelně měří hloubku promrzání půdy, zaznamenala maximum 108 cm. Naše zkušenost z letošních lednových a únorových geologických průzkumů je promrznutí půdy do hloubky 60 cm. Různé zeminy mají odlišnou citlivost k promrzání, jsou takzvaně různě „namrzavé“. Nebezpečně namrzavé jsou jemnozrnné zeminy, tedy hlíny a jíly, které na sebe při běžné konzistenci váží 20 až 40% vody a při zmrznutí zvětší svůj objem až o 9 %. Jílovité zeminy, jsou-li v dosahu podzemní vody, mají zároveň schopnost kapilárního sání. V takovém případě je hloubka možného promrznutí půdy ještě vyšší. Třetím závažným faktorem hloubky promrzání jsou klimatické podmínky, zohledněné mrazovým indexem - empiricky stanovenou hodnotou sumy minimálních teplot vzduchu v průběhu zimního období, pro jednotlivá výšková pásma. Z uvedeného vyplývá, že každé místo je geologicky a klimaticky jinak podmíněno pro namrzání zemin a při návrhu staveb je nutné zohlednit konkrétní podmínky staveniště.

105 104 103
 

prosinec 2011

Pevnou půdu pod nohama přejeme v Novém roce všem našim zákazníkům i spolupracujícím firmám. V uplynulém roce jsme realizovali více než 200 zakázek. Tuto úspěšnost přisuzujeme dobrým obchodním vztahům, kterých si velmi vážíme. V následujícím roce připravujeme rozšíření služeb o nové terénní geotechnické zkoušky, které pomohou při průzkumech pozemků i při kontrole na staveništi.

100
 

listopad 2011

Pro doplnění a zpřesnění měření radonu ve stavbách jsme naše vybavení rozšířili o novou aparaturu, kontinuální monitor radonu. Nyní můžeme měřit objemovou aktivitu radonu v krátkých časových intervalech zároveň s teplotou, vlhkostí a tlakem. Je tak možné zjistit, jaký vliv mají různé ventilační podmínky na koncentraci radonu v domě. Tuto metodu používáme jako doplňující měření k úřednímu měření radonu elektretovými detektory, které měří průměrnou objemovou aktivitu radonu.

97 94
 

říjen 2011

Od října rozšiřujeme svojí činnost do regionu Mravskoslezského kraje, kde vzniká pobočka zaměřená zejména na měření radonu na stavebních pozemcích. Pracoviště je vybaveno vlastní moderní technikou pro stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Věříme, že dostupnost a profesionalita našich služeb se setká se spokojeností zákazníků.

93 92 91
 

září 2011

Na Bukové hoře v Čenkovicích vzniká nová sedačková lanovka. Složité geologické poměry, se kterými projekt nepočítal, přinesly stavbařům nemalé problémy a nám zajímavou zakázku. Při zakládání byl odkryt pestrý geologický profil, čítající nepravidelné mocnosti kyprých horských sutí a skalního rezidua až po rulové podloží. Zjištěná situace si vyžádala nutnost individuálního přístupu pro založení jednotlivých podpěr dráhy a kontrolu základových spár před betonáží patek. Hloubka založení se tak v trase stavby měnila od 1,5 m do 3 m.

89 88 87
 

září 2011

V srpnu jsme měli štěstí na osvíceného zákazníka - majitele strojařského závodu ve Vamberku a zároveň vlastníka historické studny z počátku minulé století, kterou se rozhodl rekonstruovat. Studna původně sloužila k dodávkám vody pro parní pohon tkacích strojů. Dnes je její využití omezeno na jímání užitkové a požární vody pro potřeby závodu. Studna dosahuje unikátního vnitřního průměru 4 m a je roubená z pálených cihel. Plášť studny vydržel do dnešní doby bez zjevných známek koroze. Při hydrodynamickém testování jsme zjistili důmyslné umístění i konstrukci objektu. Studna je založená na tektonické poruše, která do ní přivádí kvalitní podzemní vodu z křídového kolektoru. Výsledkem našich prací bylo zpracování podrobné výkresové dokumentace studny a jejího okolí, zhodnocení výsledků hydrodynamického a hydrochemického testování, návrh optimálního využívání a stavebně technická doporučení pro obnovu a ochranu samotné studny i využívané zvodně.

82 80 79 78 77
 

červenec 2011

V červenci jsme úspěšně dokončili hydrogeologický průzkum, spojený s vyhledáním a zajištěním nového zdroje vody pro obec Liberk v Orlických horách. Místo pro vrt bylo vytyčeno po předchozím geofyzikálním měření. Velkoprofilovým vrtem průměru 254 mm a hloubky 80 m se podařilo podchytit artéský pramen. Testováním přetokového vrtu byla ověřena vydatnost, převyšující očekávání hydrogeologa i zákazníka.

76 75 74 73 72
 

červen 2011

Kvalita vody dodávané vodárenskými sítěmi v České republice je obecně vysoká. Ve srovnání s jinými státy EU dokonce jedna z nejvyšších. Důvodem je jímání podzemní vody z hlubinných vrtů, přivádějících vodu z kvalitních podzemních zdrojů s optimálním obsahem esenciálních prvků. Provozování a údržba takovýchto vrtů není pro vodárenské organizace jednoduchá. Kromě běžné údržby čerpadel a dalšího jímacího zařízení je nutná i pravidelná inspekce výstroje (vnitřního pláště) vrtů, které jsou ve velkých průměrech z korodující oceli. Jak taková prohlídka vypadá, si můžete prohlédnout na následujících fotografiích. Naše firma zde zajišťuje kamerovou prohlídku vodárenského vrtu hloubky 60 m. Z vrtu je dodávaná voda pro Kostelec nad Orlicí a okolní obce v množství 12 l/s. Kam dále: http://finance.idnes.cz/litr-pitne-vody-z-plastu-vas-prijde-az-200krat-draz-nez-z-kohoutku-px4-/viteze.asp?c=A110603_114232_viteze_sov

69 68 67 66 65
 

květen 2011

V dubnu jsme oslavili kulaté výročí 10 let činnosti geologické kanceláře. Oslava byla netradiční, uskutečnili jsme "I. geologický sjezd". Počítač a volant automobilu jsme vyměnili za pádlo a vodáckou vestu. Jak nám to při sjezdu Divoké Orlice sluší posuďte sami.

60 59 58 57
 

duben 2011

Mám v domě radon! Co mám dělat? Otázka, která je vzácná jen zdánlivě. Více než 10 % našich zákazníků si jí bohužel muselo položit. Pocity, kdy s vypětím sil i finančních prostředků dokončíte stavbu, a před kolaudací zjistíte, že ve vašem novém domě je radon, jsou velmi nepříjemné. Chyba nemusí být vždy na vaší straně, nebo u dodavatele stavby. Špatný mohl být i postup stavebního úřadu, který po vás při povolení stavby nežádal stanovení radonového indexu pozemku autorizovanou firmou – pouze z něho totiž vychází návrh vhodné úpravy konstrukce „spodní stavby“. Takto psané, zdá se být nepravděpodobné, praxe je ale jiná. V řadě případů dochází k podcenění radonového rizika ze strany úřadu, který by měl jako první dohlížet na zákonnost stavebního řízení nebo ohlášení stavby. A smyslem dobré přípravy staveb a procesu jejich povolování přece musí být nejen hladký průběh realizace, ale i následné bezstarostné užívání domu.

55
 

únor 2011

Dobré hospodářské výsledky v loňském roce nám umožnily nákup nového technického vybavení firmy pro geotechnické zkoušky. Z německého Rosbachu jsme pořídili soupravu pneumatické rammsondy. Zařízení umožňuje provádět lehké penetrační zkoušky DPL, střední penetrační zkoušky DPM a dále vzorkování geologického profilu jádrovkou, případně žlábkovým naběrákem. Zařízení je vysoce mobilní a použitelné v obtížně přístupných místech, například v blízkostech mostních opěr (viz fotografie). Tuto průzkumnou metodu nabízíme jako doplňkovou pro složité stavby a zároveň jako cenově velmi výhodnou a dostatečnou pro jednoduché stavby (rodinné domy). Zařízení má standard ČSN EN ISO 22476-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška, DIN 4094-3 a STN 72 1032.

71 62 54 53 52
 

leden 2011

Stanovení geomechanických parametrů, které jsou následně používané pro návrhy stavebních konstrukcí, je mimo jiné prováděno na základě polních zkoušek (tj. zkoušek přímo na staveništi). Pro interpretaci dat z penetračních zkoušek naše společnost na konci loňského roku nakoupila softwarový nástroj od italské firmy Geostru. Program nabízí zpracovateli geologického průzkumu řadu algoritmů a korelací, které zkušený interpretátor může využít při stanovení výsledných výpočtových charakteristik. Přehledný grafický výstup pak pomůže při porovnání jednotlivých zkoušek, prováděných v rámci jednoho staveniště.

51
 

prosinec 2010

V listopadu jsme navštívili seminář „Hospodaření s dešťovými vodami... aneb s čepicí v ruce“ pořádaný ČKAIT, společností Asio spol. s r.o., ČVUT Praha a The Czech Water Association. Probírána byla nová a připravovaná legislativa, týkající se staveb a likvidace dešťových vod, odtékajících ze zpevněných ploch a střech. Přínosem byla řada technických řešení likvidace dešťových vod vsakováním do geologického prostředí a postupy zjišťování hydraulických parametrů tohoto prostředí. Zmiňována byla i připravovaná ČSN 75 9010 - Výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod. V normě je uveden rozsah a metody geologického průzkumu pro návrh a stavbu vsakovacích systémů....„Podrobný geologický průzkum pro vsakování zahrnuje práce potřebné k detailnímu objasnění geologických poměrů v lokalitě s cílem poskytnout podklady pro návrh vsakovacích objektů. Průzkum pro vsakování se doporučuje provést souběžně s podrobným inženýrskogeologickým (geotechnickým) průzkumem lokality, případně s podrobným geologickým průzkumem.“

49
 

listopad 2010

dva ze série podrobných inženýrskogeologických průzkumu pro výstavbu bioplynových stanic (BPS) v areálech zemědělských společností. BPS jsou plošně rozsáhlé a stavebně náročné komplexy objektů citlivých zejména na sedání konstrukcí. Přinášíme několik fotografii z lokalit Bystřec a Trstěnice.

48 46 44 43
 

říjen 2010

Čerstvou změnou, dotýkající se našich poskytovaných služeb, je „velká“ novela zákona o vodách. Kromě převedení evropské legislativy do našeho vodního práva, dotýká se zákon č. 150/2010 Sb., i každodenních otázek stavebníků a majitelů nemovitostí, jakými jsou např. nakládání se srážkovými vodami dopadajícími na zastavěné a zpevněné plochy a likvidace splaškových odpadních vod v místech, kde není možnost napojení na kanalizaci. Odkazem na stavební zákon a jeho prováděcí předpisy je stavebníkům uložena povinnost likvidace srážkových vod vsakováním - a to přednostně před jejich vypouštěním do kanalizace. Požadovaný postup je plně relevantní s ohledem na nutnost zpomalení povrchového odtoku srážkových vod a ochranu množství vod podzemních. Další novinkou je dlouho očekávaná možnost likvidace odpadních vod zasakováním do půdních vrstev i pro majitele komerčních objektů. Dosud tuto možnost měli pouze majitelé jednotlivých domů využívaných k bydlení nebo rekreaci. Zejména starší horské penziony a hotely, umístěné daleko od možnosti jiného řešení, se po skončení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních ocitaly mimo zákon a jejich jedinou nadějí byla právě tato legislativní změna. Podmínky pro vsakování a následný návrh vsakovacího systému vycházejí jednoznačně z propustnosti zemin, kterou je vhodné stanovit zkouškou a následným výpočtem. Správně umístěným a navrženým vsakovacím zařízením se dá předejít nepříjemnostem jako je krátká životnost zařízení či nežádoucí vliv na okolí. Více o vskakování vod naleznete na těchto stránkách v rubrice hydrogeologie.

42
 

červenec 2010

Sesuvy zemin v letošním roce jsou viditelné na mnoha místech a slyšíme o nich z mnoha médií. Kromě Vsetínska a Slezska je nalezneme i v našem kraji. Zřetelné jsou v silničních zářezech D11 a svazích obchvatu Vamberka, ale i ve strmějších svazích města Lanškroun. Aktivita sesuvů je způsobená kombinací dvou nepříznivých faktorů. Jedním je dlouhotrvající a mrazově nadprůměrná zima, která způsobila promrznutí a následné objemové změny a porušení struktury zeminy. Druhým je deštivé jaro, kdy došlo k napojení zemin a ztrátě jejich stability. Tyto procesy jsou předvídatelné. Základními kritérii při hodnocení nebezpečí sesuvů jsou zejména namrzavost zemin a jejich objemová nestálost, která je velmi vysoká zejména u plastických jílů. Dalším měřítkem je sklon svahu - obecně lze zemní svah se sklonem strmějším než je 22° hodnotit za náchylný k sesouvání. Jedním ze zásadních hledisek je i přítomnost podzemní vody ve svahu. Pokud je splněno některé z těchto kritérií a případné deformace svahu mohou způsobit škodu, je vhodné se poradit s geologem.

41 40
 

červenec 2010

Pravidelné metrologické ověření přesnosti přístrojů je nezbytné pro korektní výsledky měření radonu. Naše přístroje byly nově ověřeny v autorizované kalibrační laboratoři Státního úřadu jaderné, chemické a biologické ochrany v Milíně u Příbrami.

39
 

červenec 2010

Spuštění nových stránek na kterých získáte řadu informací, vám umožní lépe se orientovat v oboru geologie a troufale doufáme, že zajistí Vaší přízeň.

 

duben 2010

Nové programy pro zpracování grafických úloh. Naše firma je licencovaným uživatelem nových grafických nástrojů Bricscad V10, GeProDo 2010 a CorelDRAW X4, které poslouží ke srozumitelné a přehledné interpretaci výsledků našich průzkumných prací.

61
 

březen 2010

Nová kritéria hodnocení zemních prací. Od března vstupuje do platnosti nová technická norma, která zásadně mění postup klasifikace těžitelnosti a rozpojitelnosti zemin a hornin. Norma s označením ČSN 73 6133 zavádí třístupňovou klasifikaci na místo původní sedmistupňové. Dále dochází ke změně zatřídění zemin pro dopravní stavby a řadě dalších novinek. Nové klasifikace již používáme a setkáte se s nimi ve výsledcích našich inženýrskogeologických průzkumů.

 

únor 2010

Geologický průzkum jako povinná součást podkladů pro stavební řízení. Nová prováděcí vyhláška stavebního zákona (č. 268/2009 Sb.) zavádí povinnost navrhovat základové konstrukce podle výsledků geologického průzkumu a tedy nikoli na základě odhadu, či obecného postupu.

 
 
Potřebuji služby geologa