Geotechnické zkoušky zemin

 

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

 
Potřebuji služby geologa Potřebuji služby geologa
 
 

Statická zatěžovací zkouška (PLT)

statická zatěžovací zkouška

Zkouška je prováděna dle standardu ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin.

Zkouška se používá ke stanovení míry zhutnění a k ověření deformačních charakteristik předepsaných dokumentací stavby, jako:

  • modulu přetvárnosti z druhého zatěžova cyklu Edef,2
  • poměru modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1
 

Potřebuji služby geologa
 
 
 

Dynamická penetrační zkouška (DP)

 

dynamická penetrační zkouška

 

Zkouška je prováděna dle standardu ČSN EN ISO 22476-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška.

Penetrační zkouška, jako součást geologického průzkumu pro stavby, umožňuje stanovit:

  • rozhraní jednotlivých geologických vrstev, a to až do hloubky 10 m (za optimálních geologických podmínek až 20 m);
  • pevnostní a deformační vlastnosti zemin;
  • hloubku velmi ulehlých vrstev podloží (např. ke stanovení hloubky paty piloty);
  • nalezení kritických poloh s oslabenou únosností;
  • vhodnost prostředí pro použití zaráženého pažení (štětovnice,…);
  • polohy postižené sufozí (v místech s intenzivním prouděním podzemní vody v blízkosti řek, netěsných kanalizačních stok, nebo vodovodních řadů);
  • míru konsolidace a ulehlosti navážek, atd.

Penetrační zkoušku s úspěchem využíváme při kontrole základových spár v případě, že byl zjištěn rozpor s výsledky předchozího geologického průzkumu, nebo v případě, že průzkum před stavbou nebyl proveden. Zkouška nepoškodí základovou půdu a je možné ji provádět i pod hladinou podzemní vody.

Penetrační zkouškou je možné efektivně provádět kontrolu hutnění zemního tělesa, případě zásypů. Na rozdíl od standardních zatěžovacích zkoušek, u kterých je hloubkový dosah omezen pouze na decimetry pod povrchem zemního tělesa, je možné penetrační zkouškou postihnout celé zemní těleso včetně podloží.

Dynamická penetrace je nepřímou metodou, kterou je vždy nutné doplnit dalšími poznatky z geologického průzkumu nebo stavební dokumentace. Vyhodnocení dat provádí zkušený interpretátor s mnohaletou praxí.

Potřebuji služby geologa
 
 
 

Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Zkouška je prováděna dle Draft International Standard ISO/DIS 22476-9 a ASTM D2573 - 08 Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Cohesive Soil.

Zkouška se používá pro stanovení neodvodněné smykové pevnosti základových půd. Zkoušku provádíme na povrchu základových spár, nebo na začištěném dně vrtu.

 

2G geolog

 
 
Potřebuji služby geologa Potřebuji služby geologa