Měření radonu

 

Radon a člověk

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

Zdravotní riziko představuje především radon 222 a produkty jeho přeměny. Radon je plyn a vzniká přeměnou uranu, který je obsažen v zemské kůře. Množství radonu, které se uvolňuje z geologického prostředí, je místo od místa jiné a záleží na mineralogickém složení hornin, jejich tektonickém porušení, plynopropustnosti prostředí a na řadě dalších aspektů.

Nebezpečí radonu a produktů jeho přeměny pro člověka spočívá v ozáření průdušek a plic. V případě dlouhodobé expozice může být toto ozáření příčinou onemocnění rakovinou plic.

Více...

Zákon a člověk

...Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. 

...Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží...

...Ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, u kterých úroveň ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší je vyšší než prováděcím právním předpisem stanovené směrné hodnoty..., je vlastník budovy povinen usilovat o snížení na úroveň, jakou lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek.

...O překročení směrných nebo mezních hodnot a o provedených zásazích musí vlastník budovy informovat nájemce...

Více...

Člověk a člověk

Naše firma Vám zajistí přesné měření radonu na stavebním pozemku, zpracuje protokol o stanovení radonového indexu a doporučí případná opatření. Protokol o stanovení radonového indexu je povinnou součástí projektové dokumentace, předkládanou při žádosti o stavební povolení nebo hlášení stavby.

Naše firma Vám zajistí přesné měření radonu na stavebním pozemku, zpracuje protokol o stanovení radonového indexu a doporučí případná opatření. Protokol o stanovení radonového indexu je povinnou součástí projektové dokumentace, předkládanou při žádosti o stavební povolení nebo hlášení stavby.

Po dokončení stavby změříme koncentraci radonu v interiéru vaší stavby a vystavíme protokol pro kolaudaci objektu.

Úřední měření provádíme na základě platného povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Více...
Potřebuji služby geologa
 
 

Měření radonu na stavebním pozemku

Měření radonu na stavebním pozemku spočívá v odběru půdního vzduchu z hloubky založení stavby (zpravidla 0,8 m). Vzorky jsou odebírány pomocí zarážených sond (minimálně 15 sond). Koncentrace izotopu Rn222 je stanovena na speciálním přístroji. Zohledněna je plynopropustnost prostředí, případně další geologické aspekty, zjištěné dokumentací geologické sondy nebo výkopu.

Přesnost přístroje RM - 2, který používáme pro měření objemové aktivity radonu, je pravidelně ověřována v autorizovaném metrologickém středisku Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné u Příbrami.

Platnost našeho oprávnění k provádění měření si můžete ověřit na registru Státního ústavu pro jadernou bezpečnost http://www.sujb.cz/.

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká z uranu, jehož množství v zemské kůře je z pohledu historie lidstva neměnné, vyskytoval se v zemské atmosféře a také v lidských obydlích vždy a vždy se v nich vyskytovat bude. Je však třeba zabránit případům, aby se v nich hromadil v koncentracích, které mohou s vysokou pravděpodobností ohrožovat zdraví jejich obyvatel. K tomu může přispět nesprávně navržená nebo nedostatečná ochrana staveb, šetření energií, které má za následek nedostatečné větrání, utěsňování oken a stavebních konstrukcí, ale také zvyšující se doba pobytu uvnitř budov. Za kvalitu ovzduší ve stavbách jsou odpovědní jejich vlastníci a uživatelé, přímo souvisí s jejich chováním a zájmem o vlastní zdraví.

Stavbu je třeba proti radonu chránit hned na počátku výstavby, jen tak je možné dosáhnout toho, aby vnitřní ovzduší hotové stavby splňovalo požadavky na zdravé bydlení.

SÚJB. Doporučení, Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením. Praha: SÚJB, březen 2013.

Více...
Potřebuji služby geologa
 
 
 

Měření v domě

OUTDOOR

Měření radonu v domě provádíme u dokončených staveb, pro které byl předchozím měřením stanoven střední nebo vysoký radonový index. Je to kontrolní měření, při kterém ověřujeme kvalitu uložení izolací a účinnost případných dalších protiradonových opatření. Minimální doba měření je 7 dní. Po tuto dobu jsou ve vašem domě umístěny elektretové dozimetry, na kterých se integrálně načítají koncentrace radonu ve vnitřním vzduchu jednotlivých obytných místností. Během expozice doporučujeme snížit větrání na minimum, aby zjištěné hodnoty byly dostatečně vypovídající. Měření vám pomůže odhalit případné nedostatky vašeho domu, které nejsou zřejmé na první pohled. Negativní výsledky mohou být podnětem pro jednání s dodavatelem stavby, k provedení oprav a dodělávek.

Pokud připravujete rekonstrukci domu, při které budete zasahovat do podlahových konstrukcí v přímém kontaktu s podložím, poslouží vám měření indoor jako podklad k návrhu skladby a konstrukce nové podlahy. Takové stavební úpravy vašeho domu pak budou přínosné pro zdraví vaše a vaší rodiny.

Monitor radonu

Monitor radonu je diagnostický přístroj, který používáme pro kontinuální měření. Radonový monitor, umístěný v obytné místnosti, měří a do své paměti načítá hodnoty objemové aktivity radonu, teploty, relativní vlhkosti a tlaku v nastavitelných časových intervalech. Měření pak obsahuje desítky až stovky dat, zpracovávaných na externím počítači, kde provádíme statistická zhodnocení a grafické sestavy. Na výstupech jsou pak názorně zobrazeny změny objemové aktivity radonu, v závislosti na režimu užívání stavby. Získané informace slouží k podrobnější analýze přísunu radonu do objektu, vlivu větrání na obsah radonu v budově, případně ke stanovení průměrných hodnot v době pobytu osob.

Měření monitorem radonu je nutné v budovách s režimovým provozem (např. školy, kanceláře,…), které jsou během dne či týdne využívány nerovnoměrně. Užitečné je ale i v rodinných domech, kde doplňuje výsledky elektretových dozimetrů.

Monitor objemové aktivity radonu je založen na difúzi radonu do komory, kde v elektrostatickém poli jsou nabité produkty přeměny radonu sbírány na polovodičový Si detektor. Jinými slovy: objemová aktivita radonu se určuje měřením alfa aktivity dceřiných produktů přeměny radonu 218Po (RaA), sebraných z detekční komory na povrch polovodičového detektoru elektrickým polem vysoké intenzity.

Radon ve stavbách způsobuje největší část průměrného ozáření obyvatel ze všech přírodních i umělých zdrojů ionizujícího záření. Epidemiologickými studiemi bylo prokázáno, že se vzrůstající koncentrací radonu a produktů jeho přeměny a úměrně k délce expozice radonu se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic. To platí i pro pobyt osob ve stavbách a v prostorách se zvýšenou koncentrací radonu a produktů jeho přeměny. Proto je přírodní ozáření ve stavbách v České republice regulováno a i v novém návrhu evropské direktivy je tomuto problému věnována náležitá pozornost. Na základě dlouholetých zkušeností byl vytvořen systém dostupných měření a následných opatření, jak je možné ozáření z radonu v domech účinně ovlivňovat.

SÚJB. Doporučení, Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi. Praha: SÚJB, duben 2012.

Více...
 
Potřebuji služby geologa
 
 
 

Měření radonu v provozovně

Měření radonu na pracovištích, v ubytovacích zařízeních, ale i školských a zdravotnických provozech v souladu s platnými předpisy a doporučeními vydanými Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Měření radonu na pracovištích, v ubytovacích zařízeních, ale i školských a zdravotnických provozech v souladu s platnými předpisy a doporučeními vydanými Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Při provádění těchto měření je kladen důraz na nastavení správných expozičních podmínek odpovídajících běžnému užívání hodnocených prostor. Během kontinuálního měření objemové aktivity radonu jsou v pobytových prostorách také sledovány hodnoty relativní vlhkosti, tlaku a vnitřní teploty. Ta je v závěru porovnána s teplotou venkovní, souběžně zaznamenávanou venkovním čidlem.

V letních měsících, kdy je transport radonu do staveb snížený vlivem nízkého teplotního rozdílu, je tato skutečnost zohledněna omezeným větráním nebo umělým zvýšením vnitřní teploty, jak odpovídá nastaveným konzervativním podmínkám. Doba provádění měření je minimálně jeden týden tak, aby byl spolehlivě zachycen celý pracovní cyklus.

Hodnocení správnosti expozičních podmínek provádí náš pracovník přímo v objektu po dokončení měření, kdy odečte data z jednotlivých měřidel a převede je do PC. Po kontrole hodnot rozhodne o korektnosti měření, případně po úpravě podmínek doplní měření o další cyklus.

Cílem celého procesu je posouzení možného vystavení osob přírodnímu záření z podloží staveb a ze staveb samotných. Kvalitní měření umožňuje stanovit hospodárný návrh případných protiradonových opatření při nepodcenění zdravotního ohrožení osob.

(poslední aktualizace stránky 11. 7. 2012)

Více...
 
Potřebuji služby geologa
 
 
 

Měření radonu ve vodě

Stanovení radonu ve vodě se provádí laboratorně, na vzorku vody odebraném do speciální nádoby. Ta zaručuje stálost vzorku od odběru až po zpracování, které je vhodné provést do 24 hodin. 

Stanovení radonu ve vodě se provádí laboratorně, na vzorku vody odebraném do speciální nádoby. Ta zaručuje stálost vzorku od odběru až po zpracování, které je vhodné provést do 24 hodin. Ke stanovení obsahu radonu ve vodě používáme přístroj s polovodičovým detektorem. Kromě radonu je možné ve vodě stanovit i obsah dalších přírodních radionuklidů, které jsou v podzemních vodách vzácnější.

Stanovení radonu ve vodě je povinné pro dodavatele vody, kterými jsou například i provozovny s vlastními studnami (hotely, pensiony, výrobny…). Jeho stanovení považujeme za nezbytné i u individuálních zdrojů podzemní vody, jímané například přes vrtané studny.

Radon a ostatní radionuklidy ve vodě pochází z hornin, se kterými je podzemní voda v přímém kontaktu. Radioaktivní látky obsažené ve vodě pak nejsou pouze vdechovány při stáčení, vaření nebo sprchování, ale také požívány při konzumaci vody. Obsah radionuklidů v podzemní vodě může také indikovat přítomnost těžkých kovů a zvýšené zdravotní riziko používání vody bez její předchozí úpravy.

Směrnou hodnotou obsahu radonu 222 ve vodě je objemová aktivita 50 Bq/l. Mezní hodnotou, kdy voda nesmí být dodávaná ke spotřebě, je aktivita 300 Bq/l (dle vyhlášky č.307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

(poslední aktualizace stránky 16. 7. 2012)

Více...
 
Potřebuji služby geologa