Jsme geologická kancelář

Před 22 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 220 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

říjen 2013

TNV 75 9011 se zabývá nakládáním se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu urbanizovaného území způsoby blízkými přírodě. Tím se podílí na naplňování vodohospodářské politiky ČR, jejímž smyslem je zajištění trvale udržitelného rozvoje. Norma řeší nakládání se srážkovými vodami zejména na pozemku stavby (decentrální způsob odvodnění). Uvedena jsou i centrální opatření, která jsou řazena za opatření decentrální (řetězení do série) tak, aby byl vytvořen funkční systém přírodě blízkého odvodnění. Norma obsahuje návod ke správné volbě příjemce srážkových vod a správnému technickému řešení. Zároveň řeší problematiku znečištění srážkových vod - dává do souvislosti typické druhy znečištění s typem plochy, která je odvodňována a zařízení či opatření, vhodné pro odstranění daného znečištění. Dále norma popisuje decentrální objekty používané k hospodaření se srážkovými vodami, uvádí výpočetní postupy pro jejich dimenzování a základní informace k jejich provozu. Přípustnost vsakování srážkových vod je ověřována hydrogeologickým průzkumem.

148

září 2013

Vsakovací zkoušky, prováděné v souvislosti s hospodařením se srážkovými vodami na stavebních pozemcích, jsou důležitou součástí geologického průzkumu pro stavby. Zkoušky aktuálně provádíme zařízením od firmy Soilmoisture - automatickým průtokoměrem s konstantním spádem, umožňujícím přesné stanovení koeficientu hydraulické vodivosti (koeficient filtrace). Sonda zavedená do vrtu měří propustnost jednotlivých geologických vrstev. Krok měření je od 10 cm vrstvy až po několikametrové profily. Data je možné zpracovávat ve třech různých režimech, odpovídajících suchým zeminám, zeminám v kapilárním režimu a zeminám saturovaným podzemní vodou. Přesná měření a profesionální zpracování dat jsou zárukou kvalitního podkladu pro návrh a realizaci vaší stavby.

147 146 145 144 143 142
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu